Legal

Updated on

August 16, 2022

Leveringsvoorwaarden

Navigeer naar onze andere legal documenten

ALGEMENE VOORWAARDEN  

IBD TRADE SERVICES BV

voor het leveren van goederen

01.01.2007


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: IBD Trade Services BV, de gebruiker van de algemene voorwaarden, in het vervolg aangeduid met: IBD;

Koper: de wederpartij van IBD, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen IBD en koper.


Artikel 2 Algemeen  

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen IBD en een koper waarop IBD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IBD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van IBD en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van IBD.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.  

2. De door IBD gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. IBD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd en deze acceptatie en iedere individuele order door IBD uitdrukkelijk bevestigd zijn.  

3. Levertijden in offertes van de IBD zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IBD niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.  


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. IBD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IBD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IBD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IBD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IBD zijn verstrekt, heeft IBD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. IBD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IBD is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IBD kenbaar behoorde te zijn.

5. Koper vrijwaart IBD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.


Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt ex works/ af magazijn van IBD, indien niet schriftelijk een andere wijze van levering is afgesproken.

2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat IBD deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IBD gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

7. Indien IBD een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper IBD schriftelijk in gebreke te stellen.

8. IBD is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. IBD is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.


Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.


Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.  

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan IBD te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld.


3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de IBD op de wijze zoals door IBD aangegeven.


Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien IBD met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de IBD niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal.  

2. De door IBD gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  


Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IBD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van IBD op de koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IBD geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van IBD totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met IBD gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht IBD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


Artikel 12 Garantie

1. IBD garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.  

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan IBD.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.  

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal IBD de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van IBD, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan IBD te retourneren en de eigendom aan IBD te verschaffen.  

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IBD, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door IBD verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  

7. Zichtbare schade aan producten dient te worden gemeld bij IBD binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.


Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.  

2. Indien IBD hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.  

4.    Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. IBD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst IBD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is IBD bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IBD op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien IBD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. IBD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  


Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door IBD geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van IBD jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.  

2. Indien IBD aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal    het factuurbedrag van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

4. IBD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  


Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IBD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IBD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IBD worden daaronder begrepen.

3. IBD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IBD zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

5. Voorzoveel IBD ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IBD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.  


Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt IBD zich de rechten en bevoegdheden voor die IBD toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.  

4. Alle door IBD eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IBD worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

5. IBD behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  


2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IBD gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IBD zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IBD niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  


Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van IBD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft IBD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen IBD en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.  

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Meer weten over IBD en wat wij jou kunnen bieden?

Start je aanvraag